Chỉ phào hoa văn
Chỉ phào thach cao

28,000VNĐ

26,000VNĐ

07%

Đầu trụ thạch cao

450,000VNĐ

440,000VNĐ

02%

đàu trụ thạch cao

470,000VNĐ

450,000VNĐ

04%